ما با بیش از 200،000 مشتری از سراسر جهان همکاری کرده‌ایم. این تعداد مشتری شامل شرکت‌های معتبر، دانشگاه‌ها و مؤسسات است. تعهد به کیفیت و توجه به جزئیات در دستیابی به این مهم به ما کمک کرده است

نیروی کار جهانی ما نیز به‌طور عمده در موفقیت ما نقش داشته است. در فهرست زیر نام چند مشتری معتبر ما ارائه شده است.

مشتریانمان درباره ما چه می‌گویند؟

Succesverhalen van klanten:

Sinds 2006 hebben we met veel genoegen gewerkt aan een aantal zeer interessante projecten op verschillende gebieden. Uiteraard was dit niet altijd eenvoudig: de taal is steeds weer subtiel in betekenisverschillen en daarnaast speelden de verschillende schaalgroottes en het doel van de gevraagde vertaling een grote rol. Natuurlijk heeft klanttevredenheid bij de levering van onze projecten altijd de allerhoogste prioriteit.

به‌شکلی سریع و دقیق برای پروژه خود قیمت بگیرید.